Turlasana

ile

Eğlence, Huzur, Sağlık, Konfor ve Çok Daha Fazlası...

Yazın En Güzel Enerjisini Yakalayacaksınız!

Doğa, Deniz, Eğlence ve Çok Daha Fazlası...

Senin Dünyan, Senin Tatilin!

İptal-İade Koşulları

SÖZLEŞME BEDELİ FİYAT ARTIŞI

Sözleşme bedelinde fiyat artışı olması halinde, ilave olarak aradaki fark tüketiciden talep edilmeyeceği gibi, tesis tarafından aksiyon olarak adlandırılan indirimlerin de tüketiciye iadesi söz konusu değildir. Ancak, Sözleşme bedelinin döviz cinsinden belirlendiği yurt dışına yönelik paket turlarda,  döviz kurunda meydana gelen olağan dışı artış olması, liman, havaalanı gibi yerlerde tahsil edilen vergi, resim, harç ve benzeri yasal yükümlülüklerde değişiklikler meydana gelmesi, yakıt giderleri dahil olmak üzere ulaştırma masraflarında olağanüstü artış yaşanması halinde (%2 den fazla fiyat artışı olması, olağan dışı artış olarak nitelendirilecektir) Tüketici, TURLASANA.COM 'un fiyat ve koşullarda, sözleşme bedelinin %5 ini geçmeyecek şekilde değişiklik yapma hakkı olduğunu tüketici kabul etmiştir.

KAPORA SİSTEMİ 

Kapora veya kaparo ya da başka adıyla depozito, hizmet veya taşınır, taşınmaz malları almak için gereken maddi bedel tutarının ödenmesi için geçici satışa açık kurumu kapalı bir şekilde kapora veren kişiye rezerve etme işlemi için yapılan ön ödemeye verilen genel isimdir. Yani bir mal veya hizmet alırken, belirli bir süre bu mal veya hizmet adınıza ayrılmasını istiyorsanız kapora adı altında belirli bir yüzde ücret ödenir. Akabinde satış işlemi gerçekleştirilene kadar mal veya hizmet sizin için ayrılarak rezerve edilir. Alım satım veya kiralama işlemleri esnasında verilen kapora, alıcının ciddiyetinin göstergesi olarak kabul edilmektedir. Kapora sadece ülkemizde değil, dünyanın her yerinde uygulanmakta olan bir yöntemdir.

Kaporanın iadesi, ancak satıcının söz konusu satıştan vazgeçmesi durumunda veya hizmetin gerçekleşememesi durumunda mümkün olabilir. Alıcı tura katılamama veya paket tur sözleşmesi gereği iptal-iade veya erteleme süresi aşımında her hangi bir kapora veya tüm ödeme iade hakkına sahip değildir.

Tüketici tarafından hizmetin başlamasına ; 15 günden az bir süre kala yapılan iptallerde, tüketici rezervasyon bedelinin tamamını TURLASANA.COM'a ödemeyi beyan, kabul ve taahhüt eder. Tüketici iptal-iade veya erteleme süresi aşımından sonra acenteye mücbir sebep bildirmeden ve acente tüketicinin iptal-iade veya erteleme işlemini onaylamadan, kapora ödemesi yaparak rezervasyon gerçekleştirdiği tura katılmama eyleminde bulunursa kapora bedeli düşüldükten sonraki kalan ödemenin tamamını TURLASANA.COM'a ödemeyi beyan, kabul ve taahhüt eder.

HİZMET DEVRİ

Tüketici, satın alınan tur/konaklama/hizmete devam etmesinin mümkün olmaması durumunda, günübirlik turlarda hareket tarihinden en az 7 gün önce, konaklamalı turlarda hareket tarihinden en az 15 gün önce  TURLASANA.COM 'na bildirimde bulunarak rezervasyonunu, sözleşme açısından geçerli tüm koşulları yerine getirecek üçüncü bir kişiye devredebilir. Bu durumda sözleşmeyi devreden ve devralan şahıs/şahıslar, TURLASANA.COM 'na karşı bakiye tutardan ve söz konusu devirden doğan tüm ilave masrafların ödenmesinden müteselsilen sorumludurlar. Uçak ulaşımlı turlarda ise bu durum taşıyıcı havayolu firmasının iptal ve değişiklik koşulları doğrultusunda değerlendirilir. Özellikle yurt dışı turlarda devredilen turlarla ilgili olarak vize işlemi tamamlanmış olan tüketicilerin vize bedelleri iade olmaz. Paket turu devir alan tüketicilerin ise vize sorumlulukları kendilerine ait olacaktır. Tüketicilerin vizelerinin bulunmaması, başvuru yapmış olmalarına rağmen, tur başlangıç tarihine kadar ilgili kurumdan vize alamamaları durumda, TURLASANA.COM sorumluluk kabul etmediği gibi, tur bedelinin tamamını devreden ve devralandan (müteselsil olarak) tahsil eder. Hizmeti devralan kişinin, devredenle aynı statüde olmaması halinde, devir gerçekleşmez veya yapılan özel indirimler kaldırılarak devir işlemi tamamlanır.

DEĞİŞİKLİK HAKLARI

Paket turun / hizmetin başlamasından önce, Tüketiciden kaynaklanmayan nedenlerle sözleşme içeriğinde yapılan önemli değişiklikler ile satış sözleşmesindeki 5. maddede belirtilen sebeplerle yapılan fiyat ve değişikler dışındaki diğer fiyat vb. değişiklikler esaslı sözleşme değişiklikleri olarak kabul edilmiştir. Esaslı sözleşme değişiklikleri ve işbu esaslı sözleşme değişikliklerinin fiyat üzerindeki etkisi TURLASANA.COM tarafından yazılı olarak ve/veya Kalıcı veri saklayıcısı yoluyla Tüketiciye/katılımcıya derhal bildirilir. Tüketici/Katılımcı, bildirimin kendisine yapılmasını müteakip derhal yazılı olarak veya kalıcı veri saklayıcısı ile bildirilen değişikliği kabul edebileceği gibi yapılan değişikliği kabul etmediğini TURLASANA.COM ’a, yazılı olarak veya kalıcı veri saklayıcısı ile bildirmek koşulu ile;

a. TURLASANA.COM tarafından sunulan, eşit veya daha yüksek değerde başka bir paket tura ek bir bedel ödemeksizin katılma,

b. Fiyat farkının kendisine iade edilmesi şartıyla daha düşük değerde bir paket tura katılma,

c. Herhangi bir tazminat ödemeksizin sözleşmeden dönme haklarından birini kullanabilir.

Tüketici/Katılımcı tarafından sözleşmeden dönülmesi halinde, sözleşmeden dönme bildiriminin TURLASANA.COM ’na ulaştığı tarihten itibaren, en geç 15 gün içinde, Katılımcı/Tüketicinin ödemiş olduğu bedel, kesinti yapılmaksızın Tüketici/Katılımcıya iade edilir. Katılımcı/tüketici, TURLASANA.COM tarafından, esaslı sözleşme değişiklikleri ve işbu esaslı sözleşme değişikliklerinin fiyat üzerindeki etkisi yukarıdaki usullerde kendisine bildirilmiş olmasına rağmen, Tüketici/Katılımcı, bildirme herhangi bir yanıt vermez ve/veya yukarıda belirtilen haklarından hangisini kullandığını yukarıda belirtilen usuller ile TURLASANA.COM 'na bildirmez ise kendisine bildirilen fiyat artışları dahil paket tur sözleşmesindeki esaslı değişiklikleri ihtiva eden, paket tur sözleşmesinin esaslı unsurlarını değiştiren bu ek sözleşme niteliğindeki yeni koşulları kabul etmiş sayılacağını, hiçbir bildirimde bulunmaksızın tura katılmaması halinde Tüketicinin hizmeti almadığı gerekçesiyle ücretlerin iadesini ya da tenkisini talep edemeyeceğini, ödemiş olduğu ücretlerin cayma tazminatı olduğunu, kabul ve beyan etmiştir. TURLASANA.COM, Tüketici/Katılımcıdan kaynaklamayan bir nedenle, turun/hizmetin başlamasından önce turu/sözleşmeyi iptal eder ise, Tüketici/Katılımcı, yukarıda a), b) ve c) bendlerinde sayılan ve Tüketiciye/Katılımcıya tanınan hakları kullanabilir.

 

HİZMET BAŞLAMAMA VE DEVAM EDEMEME DURUMU

TURLASANA.COM gerekli tüm özeni göstermiş olmasına rağmen aşağıda belirtilen nedenlerle, tura / hizmete başlanamaz veya yine aşağıda belirtilen nedenlerle turun devamı imkansız hale gelirse ve/veya sözleşmeye aykırılığın aşağıda belirtilen nedenlerden kaynaklanması halinde, TURLASANA.COM, sözleşmenin hiç veya gereği gibi ifa edilememesinden sorumlu tutulamaz;

a. Tüketicinin kusurunun bulunması.

b. Sözleşmenin ifası sürecine dahil olmayan üçüncü bir kişinin beklenmeyen ve önlenemez bir davranışının bulunması.

c. Mücbir sebebin bulunması.

d. Paket tur düzenleyicisinin, aracısının veya bağımsız hizmet sağlayıcısının gerekli tüm özeni göstermelerine rağmen öngöremedikleri ve engelleyemedikleri bir olayın meydana gelmesi,

e. Paket turun düzenlenmesi için öngörülen asgari katılımın sağlanamaması nedeniyle iptal edilmesi ve iptalin sözleşmede öngörülen sürede paket turun başlamasından en az yirmi gün önce yazılı olarak veya kalıcı veri saklayıcısı ile Tüketiciye bildirilmiş olması (Turun erteleme ve/veya iptal sebebi, turun başlamasına 20 günden daha az bir süre kala ortaya çıkarsa, bundan TURLASANA.COM sorumlu tutulamaz.)

Yukarıda belirtilen sebeplerin tur başlamadan önce ortaya çıkması durumunda, TURLASANA.COM 'nın, Tüketiciye yazılı olarak veya Kalıcı Veri Saklayıcısı ile bilgi vererek, turu / hizmeti iptal etme ve/veya erteleme veya alternatif bir tur önerme hakkı vardır. Yukarıda belirtilen sebeplerle, tura başlanamaz ve tüketici de turun ertelenmesini veya alternatif tura katılmayı kabul etmez ise, TURLASANA.COM, Tüketicinin turunu iptal eder. Bu durumda, tüketici eğer TURLASANA.COM 'nın erteleme talebini veya alternatif tur önerisini kabul etmez veya turun ertelenmesi fiilen imkansız ise, TURLASANA.COM, Tüketicinin o tarihe kadar yapmış olduğu ödemeleri, Tüketici için yapılan resmi ödemeler (vergi, harç, vs.) hariç, tüketiciye iade edilir. Mücbir sebepler tur başladıktan sonra, hizmetin ifası sırasında ortaya çıkarsa, TURLASANA.COM 'un sorumluluğu, Tüketiciyi, turun başlangıç noktasına geri getirmekten ibaret olup, TURLASANA.COM 'na başkaca bir sorumluluk (iade, tazminat, vs.) yüklenemez.

 

İPTAL VE İADE ŞARTLARI

Tüketici tarafından hizmetin başlamasından 30 gün öncesine kadar, sebep gösterilmeksizin yapılan iptallerde, ödenmesi zorunlu vergi, harç ve benzeri yasal yükümlülüklerden doğan masraflar ile üçüncü kişilere ödenip belgelendirilebilen ve iadesi mümkün olmayan bedeller hariç olmak üzere ödediği bedel tüketiciye iade edilir. Tüketici tarafından hizmetin başlamasından evvel 29 ile 15 gün arasında yapılan iptallerde, rezervasyon bedelinin %35'ini, 14 günden az bir süre kala yapılan iptallerde, tüketici rezervasyon bedelinin tamamını TURLASANA.COM 'na ödemeyi beyan, kabul ve taahhüt eder. Tüketicinin özel ürünlerde hizmetin başlamasına 60 gün kalaya kadar yapılan iptallerde, tüketiciye o ana kadar ödediği ücretinin tamamı iade edilir. Tüketici, hizmetin başlamasından 59-31 gün önce sözleşmeyi iptal etmesi halinde rezervasyon bedelinin %25'ini, 30-15 gün önce sözleşmeyi iptal etmesi halinde tur bedelinin %50'sini, 14-07 gün önce sözleşmeyi iptal etmesi halinde gezi bedelinin %75'ini, 7 günden az bir süre kala ise tamamını TURLASANA.COM 'na ödemeyi beyan, kabul ve taahhüt eder. Alınmış olan hizmet, yılbaşı, sömestre, bayram dönemi gibi özel dönemler veya diğer kampanyalar dâhilinde bir ürün ise, sözleşmenin yukarıdaki maddeleri geçerli değildir. Bu durumda tüketicinin iptal, iade hakkı bulunmamaktadır. Yurt içi konaklamalarda Erken rezervasyon iptal sigortası yaptıran, Kültür turlarında erken rezervasyonu iptal güvence paketi alan tüketici(ler), hizmet başlangıcına 72 saat kala kesintisiz iptal hakkını kullanabilir. Tüketicinin erken rezervasyon iptal sigortası veya erken rezervasyon güvence paketi uçak ulaşım bedellerini kapsamamaktadır. Yurt dışı seyahatlerinde yapılan iptallerde, vize alınmış ise, vize bedeli iade edilemez. Uçak ulaşımlı turlarda, tüketicinin iptal talebinde, bu durum taşıyıcı havayolu firmasının iptal ve değişiklik koşulları doğrultusunda değerlendirilir. Tüketicinin hizmetin değiştirilmesine yönelik talebi halinde, bu değişikliğin TURLASANA.COM tarafından uygun bulunması şartıyla, önceki alınan hizmetle, yeni talep etmiş olduğu hizmet arasında fiyat farkı var ise tüketici aradaki farkı, değişiklik talebinin kabulüyle birlikte derhal TURLASANA.COM 'a ödemek zorundadır. Ancak yeni hizmetin fiyatı, bir önceki hizmet fiyatından düşük ise TURLASANA.COM aradaki farkı tüketiciye iade edecektir.

Günübirlik turlarımızda turdan 7 gün öncesine kadar , konaklamalı turlarımızda turdan 14 gün öncesine kadar koşulsuz iade veya erteleme hakkınız bulunuyor. Belirlenen süre aşımlarında sağlık sebebi veya 1. Derece cenaze sebebiyle iade hakkınız bulunuyor. Bu gibi durumları devlet hastanesi raporu ile belgelendirmek durumundasınız. Acenta tarafından ertelenen veya iptal edilen turlarda iade veya erteleme hakkınız bulunuyor.

 

MÜCBİR SEBEPLER

Tüketici, gerekli tüm özeni göstermesine rağmen, öngöremediği veya engelleyemediği bir durum veya mücbir sebep nedeniyle, turun/hizmetin başlamasına 30 günden daha az bir süre kala bildirimde bulunması halinde, ödenmesi zorunlu vergi, harç, vb. yasal yükümlülüklerinden doğan masraflar ile üçüncü kişilere ödenip belgelendirilebilen ve iadesi mümkün olmayan bedeller hariç, Tüketicinin ödemiş olduğu bedel kendisine iade edilir. Turun devamı sırasında ortaya çıkması halinde buna ilişkin bilgi ve belgeler, tüketicinin turdan ayrılmasından itibaren derhal TURLASANA.COM 'a belgesiyle birlikte sunulmalıdır. Tüketicinin başlangıcını kaçırdığı tur/konaklama/hizmete iştirak edeceğini yazılı olarak bildirmemesi durumunda; TURLASANA.COM tüketici adına yapılmış tüm rezervasyon ve hizmetleri 24 saat sonra iptal etme hakkına sahiptir. Bu gibi iptallerde tüketiciye herhangi bir ücret iadesi yapılmaz.

Öngörülemeyen durum veya mücbir sebep, turun devamı sırasında ortaya çıkması halinde, buna ilişkin bilgi ve belgeler, tüketicinin turdan ayrılmasından itibaren ve derhal TURLASANA.COM 'na belgesiyle birlikte sunulmalıdır. Tüketicinin başlangıcını kaçırdığı tur/konaklama/hizmete iştirak edeceğini yazılı olarak bildirmemesi durumunda; TURLASANA.COM tüketici adına yapılmış tüm rezervasyon ve hizmetleri 24 saat sonra iptal etme hakkına sahiptir. Bu gibi iptallerde tüketiciye herhangi bir ücret iadesi yapılmaz.

 

 

Copyright © 2021 | Tourcosoft Acente Yazılımları